Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak nagłówków h1
 • stały tytuł strony
 • część dokumentów jest umieszczana w postaci skanów ze względu na charakter jednostki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kupiec-Niedźwiedź.
 • E-mail: annakn68@gmail.com
 • Telefon: 84 615 3143

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie
 • Adres: ul.Kościuszki 2
  22-435 Komarów-Osada
 • E-mail: spkomarowosada@interia.pl
 • Telefon: 84 615 3143

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście do budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza usytuowane jest od strony ulicy Kościuszki. Jest zadaszone i wykonane z kilkunastu stopni schodowych. Z prawej strony szkoły przy sali sportowej przygotowany jest podjazd  (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet
  W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
  W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki, przy sali sportowej oraz od ul. Borowinka, mieszczą się dwa niewielkie parkingi dla kilku samochodów, ale nie ma tam wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed bramą szkoły jest również miejsce umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 129

Utworzono dnia: 22.09.2020

Dokument wprowadził:
Anna Kupiec- Niedźwiedź

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

22.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

22.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

22.09.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności